Tűzvizsgálat

Tűzvizsgálat

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a tűzvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben a tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárást folytat le és hatósági bizonyítványt ad ki.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvizsgálati eljárás lefolytatására első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki,

A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendeletben meghatározottak alapján a tűzvizsgálati eljárás során a tűzvédelmi hatóság vizsgálja

 • a tűz keletkezésének, terjedésének körülményeit; a tűz keletkezésének helyét, idejét; a tűz keletkezéséhez vezető folyamatot; továbbá a tűzesettel kapcsolatos személyi felelősséget,
 • a tűz keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesülését, valamint
 • a tűzoltás alapvető feltételeinek meglétét.

A tűzoltóságok minden tudomásukra jutott tűzesettel kapcsolatban – a következőkben meghatározott, személyes adatokat nem tartalmazó adatkörben – adatgyűjtésre és adatszolgáltatásra kötelezettek.

Kötelezően gyűjtendő adatok:

 • a jelzés ideje,
 • a tűzeset helye (pontos cím, helyrajzi szám, földrajzi koordináták, vagy egyéb a helyszín beazonosítására alkalmas meghatározás),
 • a keletkezés ideje (amennyiben nem ismert a pontos keletkezési idő, úgy vélelmezett időt kell megjelölni),
 • a tűzre utaló tények, adatok,
 • a tűzeset jellege, kiterjedése, valamint
 • a személyi sérülés jellege, mértéke.

A beavatkozó tűzoltóság az adatokat a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel – a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Főügyelete útján a Magyar Honvédség központi ügyeletével – távközlési eszköz útján vagy elektronikus úton haladéktalanul közli.

A beavatkozó tűzoltóság köteles az adatokat az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületekben keletkezett tűzeset esetében az Országgyűlési Őrséggel is haladéktalanul közölni, távközlési eszköz útján vagy elektronikus úton.

Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni, ha:

 • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
 • a tűzeset következtében haláleset történt,
 • a tűzeset minősített fokozata III-as vagy magasabb volt,
 • a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

A tűzeset minősített fokozatának megállapításakor a ténylegesen beavatkozó erőket kell figyelembe venni.

A tűzvizsgálatot biztosító cselekmények

A tűzvizsgálati eljárás eredményességének érdekében – amennyiben a tűzvizsgáló nincs a helyszínen – a tűzoltás vezetője:

 • intézkedik a terület és a bizonyítékok biztonságos, változatlan állapotban történő megőrzéséről, valamint
 • jelentésben rögzíti a helyszínre vonatkozó adatokat, információkat, helyszínrajzot és lehetőség szerint kép- és filmfelvételeket készít.

A tűzesettel érintett személyek kötelesek változatlanul hagyni és változatlan formában megőrizni a tűzeset helyszínét a kötelező adatgyűjtés elvégzéséig vagy a tűzvizsgálat helyszíni szemléjének befejezéséig, ettől eltérni csak közvetlen életveszély, az építmény helyrehozhatatlan károsodásának veszélye, vagy a tűzeset helyszínén jelen lévő tűzvizsgáló vagy a tűzoltás vezetője engedélyével lehet.

A tűzvizsgáló segítséget kérhet a rendőrségtől a tűzeset helyszínének biztosítása, a nyomok megőrzése, rögzítése, valamint a tűzeset helyszínén az ügyfelek, tanúk felkutatása, azonosítása, helyszínen tartása céljából.

Eljárási szabályok

A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint a tűzvizsgálati eljárást hivatalból kell lefolytatni tűzmegelőzési, tűzoltási szakmai tapasztalatok megszerzése érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendeletében meghatározott okok alapján.

A tűzvizsgálati eljárásban a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság jár el.

A tűzvizsgálati eljárásban ügyfélnek minősül a tűz keletkezési helyeként azonosított ingatlan vagy a tűzzel közvetlenül érintett ingóság tulajdonosa, használója.

A tűzvizsgálati eljárás a tűzvizsgálati jelentés kiadásával zárul.

A tűzvizsgálati jelentés az ügyfél számára jogot, kötelezettséget nem állapít meg.

A tűzvizsgálati jelentés rendelkező része rövid, tömör formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamat leírását és a tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.

Rovat
Témakör