Ellentmondásos szabályozás a villamos biztonsági felülvizsgálatról

Ellentmondásos szabályozás a villamos biztonsági felülvizsgálatról

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogszabály-módosítása magyarázatra szorul.

Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet jelentős mértékben módosult 2020. július 31-én, egyúttal bevezette a villamos biztonsági felülvizsgálatot, ami magában foglalja a tűzvédelmi jellegű vizsgálatot is.

A jogszabály azt is megmondja, ezt mikor és hol szükséges. A rendelet ezen szabályozása azonban jelentősen eltér az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 276-277. §-ától, amely a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatáról szól, részben azzal a kitétellel, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

A jogszabályváltozás kapcsán a Lánglovagok.hu az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) fordult. A tűzvédelmi tudásbázis azt szerette volna megtudni, hogy a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet felülírja-e az OTSZ előírását, illetőleg ezentúl tehát nem külön érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat szükséges, hanem egy dokumentum lesz, a villamos biztonsági felülvizsgálat. Az is kérdésként merült fel, hogy villamos biztonsági felülvizsgálatot a jövőben csak az végezhet-e, aki – a meghatározott kivételtől eltekintve – a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 14. foglalkozási ágára tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

Az ITM Kommunikációs Főosztálya az alábbi tájékoztatást adta:

„Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló NGM rendelet (továbbiakban rendelet) 2020. július 31-től hatályos módosítása értelmében a villamos biztonsági felülvizsgálat „a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát”.

A fentiekre tekintettel a rendelet nem nevesít kifejezetten tűzvédelmi felülvizsgálatot, ugyanakkor a fentiekben hivatkozott általános szabványos állapot (tűzvédelmi jellegű) vizsgálat helyett elfogadható az egyéb jogszabály – jelen esetben az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – előírása alapján kötelezően elvégzendő tűzvédelmi felülvizsgálat igazolása, ebből következően a rendeletben foglaltak nem írják felül a más jogszabály alapján előírt felülvizsgálat elvégzésére vonatkozó rendelkezést.

A rendelet a 2020. július 31-én hatályba lépett módosítását követően az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről rendelet alapján a lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálatára az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálására, minősítő nyilatkozat megtételére az erősáramú berendezések felülvizsgálója, a lakó-, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálatára a villámvédelmi felülvizsgáló jogosult.

A rendelet 4. §-ában hivatkozott szakági műszaki szakbizottság a villamos berendezések és védelmi rendszerek tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban szakági műszaki előírásokat fog megalkotni. Ezen előírások, mint a szakma szabályai segíteni fogják a jogalkalmazókat, így a villamos biztonsági felülvizsgálatot végzőket is abban, hogy a tevékenységüket eredményesen elláthassák. Ennek részeként kerülhetnek kidolgozásra a jövőben egyebek mellett a dokumentáció tartalmi elemei tekintetében azok a javasolt (nem kötelező) szempontok is, amelyeket meghatározása jogszabályi szinten nem indokolt.

Tájékoztatom továbbá, hogy a rendelet a módosítást követően sem írja elő, hogy villamos biztonsági felülvizsgálatot csak az végezhet, aki a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.”

A tűzvédelmi tudásbázis a Magyar Elektrotechnikai Egyesület álláspontját is kikérte. Az Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály Érintésvédelmi Munkabizottság Operatív Csoportjának válasza a következő:

„Mindenekelőtt arra kell rávilágítanunk, hogy egy deregulációs folyamat jogszabályi többlépcsős végrehajtása az első lépcsőnél (rendeletalkotás) tart, amelyet egy sor további változásnak kell követnie, illetve fog követni!

A VMBSZ szabályzat tartalmilag egyszerűsödött: csak a normatív előírásokat tartalmazza, míg a „szakma szabályai” (nem kötelező előírások) a szakági műszaki előírásokban (SZME) fognak megjelenni. Ezek hasonlóan az OTSZ-hez kapcsolódó TvMI-hez szintén a jogszabályba nem férő részletesebb műszaki előírásokat, követelményeket fogják tartalmazni.

1.) Ahogy írtuk: A jelenlegi szabályozás átmenetinek tekinthető, nem egyértelmű, ellentmondásos. A szabályozásért felelős minisztériumi, főhatósági szakembereknek át kell még tekinteniük ezt a helyzetet és egyértelmű, összehangolt szabályozást kell alkotni. Ennek során a BM (OTSZ) és az ITM (VMBSZ) között egyeztetni kell, hogy a két szabályzat ellentmondásait tisztázzák és feloldják. Megjegyezzük, hogy a teljes szakképzési rendszer átalakulóban van, több jogszabályt módosítottak, illetve hatálytalanítottak és további változások is várhatók! Célszerű minden ilyen esetben a szigorúbb előírást alkalmazni, tehát ha pl. az OTSZ sűrűbb felülvizsgálatot ír elő, akkor ezt kell követni!

2.) A módosított VMBSZ villamos biztonsági felülvizsgálatot ír elő, amit a módosított szabályzatban meg nem határozott fogalmú, feladatú és felelősségű villamos biztonsági felülvizsgálók végeznének. Ismét rögzítjük: a villamos biztonsági felülvizsgálat a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) együttes felülvizsgálatából áll! A villámvédelem, az elektrosztatika és ellenőrzésük nem tartozik VMBSZ tárgykörébe, ez változatlanul teljes egészében az OTSZ hatályköre!

3.) Jelenleg a módosított VMBSZ fenti előírása szerint nem lehet eljárni, mert nincs jogilag előírva villamos biztonsági felülvizsgáló szakképzés, nincs előírva a képzésanyaga és a képesítés vizsgakövetelménye!

A jelenlegi átmeneti időszakban villamos biztonsági felülvizsgálatot csak az végezhet, akinek erősáramú alap szakképzettsége és Erősáramú berendezések felülvizsgálója, és Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítése van (+ a szükséges kiegészítő képesítések: tűzvédelmi szakvizsga, vagy egyes berendezéseknél Robbanásbiztos berendezés kezelője szakképesítés) és ötévenkénti ismeretfelújító tanfolyamon is részt vett).

Tehát célszerű már most a két ismétlődő (ÉV és EBF) felülvizsgálat összevonása. Új berendezések létesítésénél máshogyan nem is lehet eljárni!

Meglévő berendezések esetében, és a meglévő ÉV és EBF szakképesítések birtokában – az új szakképesítésre vonatkozó jogszabály megjelenéséig – külön az ÉV és külön az EBF felülvizsgálat elvégezhető, külön dokumentálható.

4.) Az átmeneti időszakban nyugodtan lehet használni az adott esetre aktualizált eddig is használt jegyzőkönyv mintákat, a szabványos állapot (tűzvédelmi jellegű) felülvizsgálatakor, illetve az érintésvédelmi felülvizsgálatkor. Nincs kötelező formula a dokumentáció készítésére, csak ajánlott változatok, (pl. ilyenek a jegyzetben is látható minták, vagy a www.vibite.hu honlapról letölthető változat, de vannak számítógépes dokumentációkészítő szoftverek is). A teljes körű vizsgálatot ajánlott elvégezni, azonos időpontban az MSZ HD 60364-6 szabvány alapján,

5.) Érvényben van a felülvizsgálatról szóló TvMI 12.3:2020.01.22. jelű tűzvédelmi irányelv! Az EBF felülvizsgálatoknak mindig is voltak tűzvédelmi szempontjai, ezek most is változatlanul megvannak! A TvMI tűzvédelmi szempontból kiegészíti az MSZ HD 60364-6 szabványt, a kettőt együtt kell használni!

6.) A módosított VMBSZ valóban nem tér ki, illetve nem írja elő a tűzvédelmi szakvizsgát. Jelenleg a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 14. foglalkozási ágára kötelező tűzvédelmi szakvizsgát ír elő! Tehát aki rendelkezik Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítéssel, annak jelenleg érvényes tűzvédelmi szakvizsgával is kell rendelkeznie! Reméljük, hogy a villamos biztonsági felülvizsgálók számára ez nem lesz kötelező.”

Végezetül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság válasza öt hét gondolkozás után:

„Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet együttesen tartalmazzák a villamos berendezésekre vonatkozó általános, valamint a tűzvédelmi követelményekkel kapcsolatos szabályokat.

A 2020. július 31-én hatályba lépett NGM rendelet módosítása részben eltérő elvek mentén szabályozza kérdést, mint az OTSZ-ben szereplő előírások. A felmerülő kérdések rendezése érdekében a katasztrófavédelem egyeztetést készít elő az Innovációs és Technológiai Minisztérium megfelelő szakterületével. Az egyeztetések jogalkalmazási gyakorlatot érintő eredményéről a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk.”

Rovat
Témakör