Tűzoltás szervezete

Tűzoltás szervezete

A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet szerint a tűzoltás szervezetét a tűzoltásvezető vezeti.

A tűzoltási szervezet a tűz oltásával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében a tűzoltóság tagjaiból létrehozott vezetőkből és végrehajtókból áll. A tűzoltási szervezetbe – a feladatok jellegétől függően – más szervezetek és személyek is bevonhatók, akiket a helyszínen lévő vezetőjükön keresztül a tűzoltásvezető irányít.

A tűzoltásvezető az alábbi beosztásokat szervezheti:

 • tűzoltásvezető-helyettes,
 • háttérparancsnok,
 • háttérparancsnok-helyettes,
 • törzstiszt,
 • szakaszparancsnok,
 • rajparancsnok,
 • mentési csoport parancsnok,
 • összekötő,
 • eligazító,
 • biztonsági tiszt.

Tűzoltásvezető-helyettes

A tűzoltásvezető-helyettes a tűzoltásvezető által meghatározott területen tűzoltást szervező és vezető tűzoltó, közvetlen alárendeltje a tűzoltásvezetőnek; elöljárója a működési területén a háttérparancsnoknak, a szakaszparancsnokoknak, valamint a tűzoltásvezető által meghatározott egyéb beosztásúaknak.

A tűzoltásvezető-helyettes kötelessége a tűzoltásvezető által meghatározott területen a feladatok szervezése, végrehajtása, ahol jogai és kötelességei értelemszerűen megegyeznek a tűzoltásvezetőnél meghatározottakkal.

Háttérparancsnok

A háttérparancsnok a tűzoltásvezető által meghatározottak szerint az oltás anyagi-technikai, műszaki ellátottságát szervező, vezető tűzoltó; közvetlen alárendeltje a tűzoltásvezetőnek, vezetési törzs létesítése esetén – a meghatározottak szerint – alárendeltje a tűzoltásvezető-helyettesnek.

A háttérparancsnok elöljárója

 • az osztó vonala mögött működő, a tűzoltásvezető által kijelölt állománynak,
 • a vízforrásról működő és a vízforrásnál tartalékban levő gépjárművek, felszerelések kezelőinek,
 • a tartalékba helyezett rajoknak.

A háttérparancsnok kötelessége:

 • a tűzoltásvezető által meghatározott feladatokat a rendelkezésre álló erőkkel végrehajtani, feladatait – vezetési törzs szervezése esetén – a háttérparancsnok-helyettessel megosztani. A háttér feladatainak szakszerű ellátása érdekében javaslatot tesz az általa szükségesnek tartott további beosztások létrehozására,
 • a tűzoltás vezetésében közreműködő, hatáskörébe tartozókat kijelölni,
 • a folyamatos oltóanyag-ellátást biztosítani,
 • a gépjárműfecskendők teljesítőképességét figyelembe venni,
 • kijelölni a tömlőőröket, feladatukat meghatározni,
 • a folyamatos üzemanyag-ellátást biztosítani, a működő felszerelések hibáinak, működési zavarainak elhárítására intézkedni,
 • a háttér hírforgalmát megszervezni, ha nincs törzstiszt.

Háttérparancsnok-helyettes

 • A háttérparancsnok-helyettes a háttérparancsnok által meghatározott működési területen az oltás anyagi-technikai, műszaki ellátottságát szervező, vezető tűzoltó, közvetlen alárendeltje a háttérparancsnoknak; működési területén elöljárója a háttérparancsnok által kijelölt állománynak.
 • (2) A háttérparancsnok-helyettes kötelességei – működési területe vonatkozásában – megegyeznek a háttérparancsnokéval.

Törzstiszt

A törzstiszt a tűzoltásvezető szervező, vezető tevékenységét segítő tűzoltó, a tűzoltásvezető közvetlen alárendeltje.

A törzstiszt a tűzoltásvezetőtől kapott utasítások végrehajtása során elöljárója a riasztott és a tűzoltásban résztvevő tűzoltóknak.

A törzstiszt kötelessége:

 • rögzíteni a tűzoltásvezető intézkedéseit, és az összekötő közreműködésével továbbítani azokat,
 • szervezni a beavatkozás helyszíne és az irányító állomás közötti hírforgalmat,
 • tájékoztatni és eligazítani az érkező szerek parancsnokait, már a kiérkezésük előtt, az eligazító közreműködésével – a rádiókapcsolat felvételével – a várható feladatokról,
 • rögzíteni a segítségül érkező erők, eszközök kiérkezésének idejét, létszámát, azok típusát,
 • jelentést tenni a tűzeset helyszínére kiérkező elöljárónak a tűzoltásvezető tartózkodási helyéről,
 • folyamatosan kapcsolatot tartani a vezetési törzs tagjaival és azok tevékenységét elősegíteni,
 • szükség szerint tájékoztatni a sajtó képviselőit,
 • fogadni a segítségnyújtásra érkező társszervek parancsnokait, vezetőit, egységeit és azok feladatait – a tűzoltásvezető utasításai szerint – közölni.

Szakaszparancsnok

A szakaszparancsnok a tűzoltásvezető, tűzoltásvezető-helyettes által meghatározott területen a tűzoltás szervezését, vezetését végző tűzoltó, közvetlen alárendeltje a tűzoltásvezetőnek tűzoltásvezető-helyettesnek, háttérparancsnoknak, háttérparancsnok-helyettesnek.

A szakaszparancsnok elöljárója működési területén, a hozzá rendelt személyi állománynak.

A szakaszparancsnok kötelessége a kijelölt erőkkel, eszközökkel a számára meghatározott feladatokat végrehajtani, vagy végrehajtatni.

Rajparancsnok

A rajparancsnok az esemény helyszínén kijelölt, a hozzá beosztottakat irányító tűzoltó, alárendeltje a tűzoltásvezető, vagy vezetési törzs irányítási mód alkalmazása esetén a tűzoltásvezető által megjelölt szakaszparancsnoknak.

A rajparancsnok kötelessége a működésére kijelölt területen:

 • kapcsolatot tartani az általa vezetett raj tagjaival és a számára meghatározott feladatot a taktikai elveknek megfelelően végrehajtani,
 • személyesen irányítani az elrendelt bontási, megbontási munkálatokat,
 • indokolt esetben kezdeményezni beosztottai váltását,
 • jelenteni elöljárójának a tűz alakulását, a tett intézkedéseit, a tűz keletkezési okával kapcsolatos értesüléseit, megállapításait, a parancsban meghatározott feladat végrehajtását,
 • bevonulás elrendelésekor – annak megkezdése előtt – ellenőrizni a létszámot és a felszerelések meglétét,
 • külön utasítás szerint megszervezni a helyszín biztosítását.

Mentési csoport parancsnok

A mentési csoport parancsnok a tűzoltásvezető vagy tűzoltásvezető-helyettes által az élet, állat, tárgy mentési feladatok végrehajtására kijelölt tűzoltók parancsnoka, elöljárója a mentési csoport tagjainak, akiket elsősorban önként jelentkezők közül kell kiválasztani.

A mentési csoport parancsnok önkéntes jelentkezés hiányában a tűzoltásvezető vagy tűzoltásvezető-helyettes egyetértésével jogosult a csoport tagjainak kijelölésére.

A mentési csoport parancsnok kötelessége a meghatározott sorrendben, módon és útvonalon a csoporttal az élet, állat, tárgy mentést végrehajtani, a csoport tagjai részére a szükséges személyi védőfelszerelések használatát szükség szerint elrendelni.

Összekötő

Az összekötő a tűzoltásvezető vagy tűzoltásvezető-helyettes utasításait, jelentéseit, visszajelzéseit továbbító tűzoltó, közvetlen elöljárója az a parancsnok, akihez rendelték.

Az összekötő kötelessége minden utasítás, jelentés, visszajelzés vétele és jelentése, azok időpontjának, tartalmának, valamint a vevő nevének, rendfokozatának, hívószámának, hívónevének feljegyzése.

Eligazító

Az eligazító a parancsnok utasításai szerint meghatározott tájékoztatási feladatot ellátó tűzoltó, közvetlen elöljárója az a parancsnok, akihez rendelték.

Az eligazító kötelessége az utasítások alapján az érkező szerek, felszerelések felállítási és működési helyének kijelölése, a külső szervek tagjainak, a polgári személyeknek az eligazítása.

Biztonsági tiszt

A biztonsági tiszt a tűzoltásvezető tevékenységét segítő tűzoltó, a tűzoltásvezető közvetlen alárendeltje; a tűzoltásvezetővel egyeztetett utasítások végrehajtása során elöljárója a riasztott és a tűzoltásban részt vevő tűzoltóknak, és más szervezetek helyszínen tartózkodó tagjainak.

A biztonsági tiszt kötelessége:

 • figyelemmel kísérni a beavatkozó állomány bevetési körülményeit,
 • ellenőrizni az állomány bevetésben eltöltött idejét, létszámát, váltását, – légzőkészülék használata esetén – levegő mennyiségüket,
 • meggyőződni a beavatkozás helyszínén történő elektromos leválasztás, gáz kiszakaszolás, technológiai vezeték lezárás végrehajtásáról, elvégezni az ezzel járó adminisztratív feladatot,
 • folyamatosan ellenőrizni, hogy a beavatkozásban résztvevők szakszerűen és hatékonyan használják egyéni védőfelszerelésüket,
 • veszélyes anyag szabadba jutásakor folyamatosan egyeztetni a veszélyes anyag beazonosítását végző szakemberrel, közösen javaslatot tenni a tűzoltásvezetőnek a biztonsági zóna határának meghatározására,
 • a tűzoltásvezetőnek jelezni, ha a tűzoltásvezető által megválasztott taktika véleménye szerint indokolatlanul nagy veszélyt jelent a beavatkozó állományra, valamint a mentendőkre.
Rovat
Témakör