Tűzoltók vonulása és visszajelzési kötelezettsége

Tűzoltók vonulása és visszajelzési kötelezettsége

A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet szerint a vonulás – a káreset-felvételi lap adatai alapján – a riasztott tűzoltó erők és eszközök riasztáskori tartózkodási helyének elhagyásától a jelzésben meghatározott esemény helyszínére érkezéséig tart.

A vonulást a megkülönböztető fény- és hangjelzés egyidejű használatával, a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályi előírások keretei között a tűzoltásvezető által kijelölt legelőnyösebb útvonalon és a lehető leggyorsabban kell végrehajtani. A természeti csapások elhárításához, valamint a kiskiterjedésű gaz- avartüzekhez történő vonuláskor a megkülönböztető fény- és hangjelzés használata csak életveszély, vagy jelentős kárnövekedés veszélye esetén rendelhető el.

A tűzjelzés alapján a szer parancsnoka a vonulás idejére az egyéni védőfelszerelések kötelező viselése alól – a vonulás időtartamának és az esemény jellegének figyelembevételével – könnyítést engedélyezhet. Tűzoltó védősisak viselése alól nem engedélyezhető könnyítés. A gépjárművezetők részére a vonulás idejére olyan rendszeresített sisakot kell biztosítani, ami a biztonságos vezetést nem akadályozza.

Vízi jármű vonulásakor és működésekor a Hajózási Szabályzat előírásait kell betartani.

Az azonos helyről induló járműveknek az intézkedésre jogosult parancsnok által meghatározott sorrendben és útvonalon kell vonulniuk.

A vonulás során a szer parancsnoka beosztottait felkészíti a várható feladatokra.

A kézzel írott vagy elektronikus formában rögzített káreset-felvételi lap egy példányát az állomáshelyéről riasztott szer parancsnoka magához veszi. Az eredeti példányt a tűzeseti és műszaki mentési adatlaphoz kell csatolni, egy másolati példányt pedig hitelesített, számozott tömbben kell tárolni.

Visszajelzés

A vonuló szer parancsnoka visszajelzést ad a vonulás közben történt akadályozó tényezőkről a megyei műveletirányító ügyeletre.

A visszajelzés rövid, tömör, lényegre törő, tartalmának lehetővé kell tenni az elöljárók számára, hogy az esemény állását megismerjék, és következtetni tudjanak a várható fejleményekre.

A jelzéseket, a riasztásokat, a kivonulásokat, a visszajelzéseket és a tett intézkedéseket az ügyeleten, hitelesített – kézzel írott vagy elektronikus – formában, folyamatosan, időrendi sorrendben rögzíteni kell.

A visszajelzési kötelezettség a vonulás megkezdésétől a bevonulás befejezéséig tart.

Rovat
Témakör