Hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások

Hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások

Az ingatlanok, felszerelések hasznosítása, a végezhető szolgáltatások meghatározott szabályok szerint lehetséges.

A hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól szóló 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet szerint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlant vagy annak meghatározott részét csak akkor lehet a hasznosítási célra használni, ha

  • az a hivatásos tűzoltóság folyamatos szolgálatellátást nem akadályozza,
  • a hivatásos tűzoltóság személyi állományának elhelyezése a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek elhelyezési szabályzatában foglaltaknak megfelelően biztosított,
  • a rendeltetéstől eltérő használat esetén a hatósági engedélyezés, bejelentés jogszabályban foglaltaknak megfelelően megtörtént,
  • az a tűzoltóság részére jogszabályban előírt készenléti vonulós szerek, kötelező raktári készletek, kiegészítő berendezések elhelyezési feltételeit károsan nem befolyásolja.

Tűzvédelmi berendezéseket és híradó (hírközlő) eszközöket csak akkor lehet hasznosítani vagy azokkal szolgáltatást végezni, ha az a hivatásos tűzoltóságok folyamatos működését, riaszthatóságát és hírforgalmazását nem akadályozza.

A készenlétben tartott gépjárműveket és szakfelszereléseket csak akkor lehet hasznosítani vagy azokkal szolgáltatást végezni, ha azok folyamatosan riaszthatók, valamint az eltérő célra használt gépjárművek és szakfelszerelések az illetékességi területet nem hagyják el.

Amennyiben előre látható, hogy a vállalt tevékenység leállítási ideje technikai, technológiai okokból következően az előírt riasztási időt jelentősen meghaladja, úgy előre gondoskodni szükséges – a járművek meghibásodásához hasonlóan – a más területekről történő kiváltásáról.

Tűzvédelmi berendezést, gépjárművet és szakfelszerelést csak az előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkező kezelőszemélyzettel együtt – műszaki és munkavédelmi feltételeknek megfelelő állapotban – lehet hasznosítás céljából használatba adni.

Az előbbiekben meghatározottak hasznosításáról, szolgáltatás végzéséről – az igénybevétel időpontjának, várható időtartamának és az igénybe vett szakfelszerelés riasztási módjának meghatározásával – a hivatásos tűzoltóságnak tájékoztatni kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (a továbbiakban: területi szerv) ügyeletét.

A hasznosítást, vagy szolgáltatás végzését a szerződés feltételeit tartalmazó írásos kérelemre – a területi szerv vezetője előzetes írásbeli hozzájárulásával – a hivatásos tűzoltóság vezetője engedélyezi.

A hasznosítás vagy a szolgáltatás feltétele a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (a továbbiakban: központi szerv) vezetője által rendszeresített minta alapján megkötött írásbeli szerződés.

A hasznosítás, szolgáltatásnyújtás szerződéses feltételeit, ellenértékét az önköltség-számítás szabályaira figyelemmel a megállapodást kötő központi, vagy területi szerv vezetője határozza meg.

A hasznosítás, szolgáltatásnyújtás ellenértékét úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi egyenleg az állami költségvetés, illetve a megállapodást kötő központi, vagy területi szerv számára többletet tartalmazzon.

A hivatásos tűzoltóságok által térítés ellenében végezhető szolgáltatások köre

1. Állatmentés;

2. Darázs- és méhraj befogása, eltávolítása;

3. Daruzás;

4. Épületek, építmények bontási munkálatai;

5. Fakivágás, gallyazás;

6. Kézi, hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése;

7. Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése;

8. Légzőpalackok töltése;

9. Magasban végzett munka végrehajtása;

10. Mozgásképtelen gépjárművek mozgatása, szállítása;

11. Oktatás, oktatásszervezés;

12. Rendezvények tűzvédelmi biztosítása;

13. Rendezvényszervezés, rendezvényen való részvétel;

14. Tárgykiemelés;

15. Teherfuvarozás;

16. Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete, továbbá tűz- és hibaátjelzést fogadó berendezések felügyelete;

17. Tűzoltótömlők nyomáspróbázása;

18. Tűzcsap és tűzi-víz tároló medence ellenőrzés, karbantartás;

19. A tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanrészek eseti bérbeadása;

20. Vízeltávolítás, vízszállítás.

A hivatásos tűzoltóság nem végezhet saját illetékességi területén olyan szolgáltatást, amelynek tekintetében hatósági, szakhatósági tevékenységet végez. A hivatásos tűzoltóság nem végezhet saját illetékességi területén a 6., 17., 18. pont szereplő szolgáltatást, valamint a tűzátjelzések fogadását nem végezheti szolgáltatásként, amennyiben a tűzátjelzést jogszabály vagy hatósági kötelezés írja elő.

A hivatásos tűzoltóság csak olyan szolgáltatást végezhet, amely nem akadályozza az alapvető feladatainak ellátását és a folyamatos szolgálatellátást.

A hasznosítás céljából történő igénybevételt – ha azt a szolgálati érdek szükségessé teszi – a területi szerv ügyeletének vagy az engedélyező hivatásos tűzoltóság vezetőjének utasítására azonnal be kell fejezni vagy fel kell függeszteni.

Rovat
Témakör