Fővárosi tűzoltók forradalmi kiáltványa

Hogy mi változott 1956 októbere óta a tűzoltóságnál? A forradalmi tanács kiáltványa magáért beszél.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 60. évfordulóján elgondolkoztató a Nagy-Budapesti Tűzoltóság Forradalmi Tanácsának kiáltványa, mely a  Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének jóvoltából bárki által olvasható.

A NAGY-BUDAPESTI TÜZOLTÓSÁG FORRADALMI TANÁCSA

TÜZOLTÓ BAJTÁRSAK!

Forradalmi ifjúságunk bátor, hűséges harccal szétzúzta az átkozott önkényuralmat, elsöpörte életünkből a népellenes rákosista klikket. Most, nemzeti függetlenségünk kivívása után új szellemben, tisztultabb légkörben kell az országépítés nagy munkájához látnunk.

Erre az új szellemre, a tisztultabb légkörre a mi testületünknél is szükség, nagy szükség van. Gyökerestől ki kell gyomlálnunk az elmúlt évek súlyos hibáit és új alapokon, új demokratikusabb módszerekkel tiszta jellemű, szakavatott vezetőkkel hozzá kell fognunk tűzoltóságunk alapvető problémáinak megoldásához.

A budapesti tűzoltóság követeléseit az alábbi pontokban foglaltunk össze:

1. Csatlakozunk a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány 25 pontjához.

2. Az ország népével együtt követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarország területről.

3. A budapesti tűzoltóság egységesen követeli, hogy új kormányunk ne tekintse magára nézve kötelezőnek a varsói szerződésben kötött megállapodásokat.

4. Szabad választásokat követelünk, több párt részételével, az ENSZ ellenőrzése mellett legkésőbb 1956. december 31-ig.

5. A szabadságharcban részt vett tűzoltó bajtársakat tüntessék ki, a szabadságharcban életüket áldozó bajtársak hozzátartozóiról pedig kormányzatunk a legmesszebbmenően gondoskodjék.

6. Az állami tűzoltóság szűnjék meg katonai jellegű testületet lenni. Feladatának és hivatásának megfelelően az élet-, és a nemzeti valamint az egyéni vagyon legfőbb őreként, polgári jellegű testület legyen. Ennek megfelelően teljesen önállóan, más szervektől elhatárolva végezze munkáját. Kívánjuk, hogy a jelenlegi szervezettől teljesen eltérően, a tűzoltóságot szervezetileg és gazdaságilag egyaránt haladéktalanul válasszák le a rendőrségtől. A tűzoltóság egyrészt hatósági szerv, másrészt a társhatóságok műszaki végrehajtó alakulata.

7. Meg kell szüntetni a bürokratikussá vált Országos Tűzrendészeti Parancsnokságot, amely indokolatlanul felduzzasztott létszámával sem volt képes a magyar tűzoltóság problémáinak megoldására.
A leghatározottabban követeljük, hogy a Belügyminiszter Bajtárs vizsgálja meg a BM Országos Tűzrendészeti Parancsnokság vezetőinek felelősségét, a tűzoltóság alapvető problémáinak megoldatlansága és elhanyagolása miatt. Ezeket a vezetőket vonják felelősségre.

8. A megszüntetett Országos Tűzrendészeti Parancsnokság helyett Országos Tűzoltófőparancsnokságot kell szervezni, amely legfőbb elvi irányítója legyen az állami, az üzemi és a községi tűzoltóságoknak. Az Országos Tűzoltófőparancsnokság vezetője közvetlenül a Belügyminiszter irányítása alá tartozzék. Az Országos Tűzoltófőparancsnokság létszámát 15 főben kell meghatározni.

9. Nagyobb hatáskört kell biztosítani az osztály- és alosztályparancsnokoknak. Ezek a parancsnokok feleljenek a rájuk bízott terület tűzrendészeti helyzetéért, az irányításuk alá tartozó egységek szakmai munkájáért, ütőképességéért. E felelelősségteljes megbízás teljesítése érdekében az Országos Tűzoltófőparancsnokságtól kizárólag elvi irányítást kapjanak és ezek alapján a munkájukkal összefüggő kérdésekben, önállóan döntsenek.

10. Meg kell szüntetni a politikai osztályokat és a politikai helyettesi posztokat. A tűzoltóság hivatásánál fogva hivatalból ne politizáljon. A politizálás a jövőben egyéni ügy legyen.

11. Meg kell szüntetni a káderosztályokat. Az elfekvő káderanyagokat meg kell semmisíteni és helyette csupán személyi adatokat tartalmazó nyilvántartást kell vezetni. A felvétellel, előléptetéssel, elbocsátással kapcsolatos személyzeti munkát a hatáskör megállapításával a parancsnokok feladatává kell tenni.

12. Felül kell vizsgálni azoknak a volt tűzoltóknak az ügyét, akiket a személyi kultusz és az önkényuralom alatt a lélektelen kádermunka következtében bocsátottak el és a becsületes, múltukban tiszta, szakmailag képzett bajtársakat vissza kell venni a testületbe.

13. Szigorúan ragaszkodunk ahhoz, hogy testületünknél vezetői, parancsnoki beosztásba csak olyan bajtársak kerüljenek, akik a beosztásuk megkívánta szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és egyéb tekintetben is alkalmasak a vezetésre.

14. Felül kell vizsgálni a tűzoltóság illetményét, amelyet a szolgálati idő figyelembevételével kell megállapítani. Meg kell szüntetni a beosztási illetményen belüli kategorizálást. Rendezni kell a tűzoltók nyugdíjának kérdését is, természetesen az általános nyugdíj rendezéssel összefüggésben.

15. Biztosítani kell a tűzoltóság tagjai és közvetlen családtagjaik részére az 50%-os vasúti kedvezményt. A budapesti tűzoltóság tagjai részére pedig ezenkívül az ingyenes villamos és autóbusz bérletet.

16. Biztosítsa kormányzatunk a tűzoltóság részére az üzemekhez és intézményekhez hasonlóan a lakásproblémák gyors megoldását. Ehhez megfelelő anyagi és pénzügyi segítséget kérünk.

17. A tűzoltóságoknak azok a tagjai, akik a tűzoltás, illetve a kárelhárítás közben sérülést szenvedtek, ebből kifolyólag munkaképtelenné váltak a szolgálati időre való tekintet nélkül megfelelő nyugdíj ellátásban részesülnek. Azoknak a tűzoltó bajtársaknak, akik a kárelhárítás során életüket vesztették, hozzátartozói a szolgálati időre való tekintet nélkül szintén részesüljenek a teljes nyugdíjellátásban.

18. A tűzrendészeti hatósági munkától külön kell választani a szabálysértési eljárást. A szabálysértési ügyeket a tanácsok mellett szervezett szabálysértési bíróságok vegyék át, melyek működésében tűzrendészeti ügyben a tűzoltóság képviselője szakértőként működik közre.

19. Felül kell vizsgálni a tűzoltóságnál szervezett különböző szakiskolák tananyagait, hogy azok mennyiben szolgálják a tűzoltó bajtársak szakmai tudásának fejlesztését. A tananyag mellett felül kell vizsgálni az iskolák szakmai előadóinak felkészültségét és létszámát is, hogy csak a legkiválóbb szakemberek oktassák testületünk leendő szakembereit.

20. A beosztott bajtársak szakmai továbbképzését az Országos Tűzoltó-főparancsnokság elvi irányítása mellett az osztályparancsnokok, önállóan szervezzék és ellenőrizzék.

21. Meg kell szervezni az Országos Tűzoltó Szövetséget. E szövetség az üzemi, és községi tűzoltók érdekvédelmi szerve legyen, amely harcoljon a tűzoltó bajtársak rendeletekben megállapított jogainak biztosításáért. Ezen kívül a szövetség foglalkozzék a tűzoltóversenyek megrendezésével és irányítsa a tűzoltóság kulturális életét /: zenekar, múzeum, könyvtár, stb./
A Szövetségnek hetenként megjelenő sajtószerve legyen, amely a hazai és nemzetközi tűzoltó élet eseményeiről adjon tájékoztatást.
A Szövetségnek az állami tűzoltóság beosztottai is tagjai lehetnek.

22. Fel kell venni a kapcsolatot a Nemzetközi Tűzoltó Szövetséggel, és kérni kell, hogy a Szövetségnek a magyar tűzoltóság is tagja legyen. Ki kell építeni kapcsolatainkat a külföldi tűzoltóságokkal.

23. A balatongyöröki és hévízi volt tűzoltó üdülőket haladéktalanul vissza kell adni az állami tűzoltóság kezelésébe.

24. Kívánjuk a tűzoltóság idegen jellegű egyenruhájának megváltoztatását.

Budapest, 1956. október hó 31.

A FORRADALMI TANÁCS MEGBÍZÁSÁBÓL:

Dr. Marinovich Endre

Rovat
Témakör