A tűzoltásban résztvevők kötelességei

A tűzoltásban résztvevők kötelességei

A riasztott tűzoltójárműre beosztott személyi állomány, az ügyeletes, a megyei műveletirányító ügyeletes feladatai.

A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet szerint a riasztott tűzoltójárműre beosztott személyi állomány:

 • a riasztási jel elhangzását követően felveszi a rendszeresített egyéni védőeszközét, a védősisakját, védőruháját, védőcsizmáját, kámzsáját, mászóövét, védőkesztyűjét, melyek alól a riasztási esemény függvényében a szer parancsnoka engedélyezhet könnyítést,
 • a riasztott tűzoltójárművön haladéktalanul elfoglalja a helyét, és felkészül a vonulásra, az eset helyszínére érkezéskor a kapott utasításnak megfelelően végrehajtja a feladatokat,
 • a kapott feladatot a legnagyobb megfontoltsággal, körültekintéssel, a legveszélytelenebb módon, a biztonsági és munkavédelmi szabályok megtartásával a szükséges egyéni védőfelszerelések alkalmazásával elvégzi; magával viszi azokat a felszereléseket, amelyek a meghatározott feladatok végrehajtásához szükségesek, munkavégzés során védi saját és társai életét, testi épségét,
 • az esemény helyszínén a kijelölt helyét csak közvetlen élet- vagy balesetveszély esetén hagyhatja el,
 • minden rendelkezésre álló eszközzel segíti társait, figyelmezteti a veszélyeztetetteket, szükség esetén intézkedik mentésükről és lehetőség szerint gondoskodik a sérültek, mérgezést szenvedettek ellátásáról,
 • minden lényeges eseményt jelent a közvetlen parancsnokának, és betartja a rádióforgalmazásra vonatkozó szabályokat.

A tűzoltójármű vezető, gépkezelő a közúti, vízi jármű, kismotorfecskendő, egyéb motorikus felszerelés vezetésére, kezelésére beosztott tűzoltó.

A tűzoltójármű vezető, gépkezelő kötelessége:

 • riasztáskor a járművet vonulásra kész állapotba helyezni,
 • vonulás során megtartani a KRESZ vonatkozó előírásait, emberélet, jármű és felszerelés veszélyeztetése nélkül a helyszínre érkezni,
 • a tűzoltás helyszínén a megkülönböztető fényjelzést működtetni,
 • törekedni arra, hogy járművével ne akadályozza a közúti forgalmat, a később érkező rajok felvonulását és bevetését, oltóanyaggal való táplálását,
 • a kiérkezést követően ellenőrizni a táplálás szerelésének megfelelőségét, előkészíteni a szivattyút a vízszállításhoz,
 • betartani a gép kezelésére vonatkozó utasításokat, az üzemzavarokat megelőzni, a bekövetkezetteket lehetőség szerint elhárítani,
 • fagypont alatti hőmérséklet esetén folyamatos vízáramoltatással megakadályozni a szivattyú és a tömlővezeték befagyását.

A sugárvezető a sugár kezelésével és irányításával megbízott tűzoltó.

A sugárvezető kötelessége:

 • a sugarat a taktikai elveknek és a kapott utasításnak megfelelően működtetni,
 • sugarával védeni a többi sugárvezetőt és a tűzoltásban résztvevőket,
 • elkerülni a baleset, életveszély és lehetőség szerint a kár okozását,
 • ügyelni arra, hogy a tűz keletkezésére utaló nyomok, tárgyak, lehetőség szerint eredeti helyükön megmaradjanak,
 • az előrehatolást és más irányba való mozgást úgy végezni, hogy visszavonulásának lehetősége mindenkor meglegyen, életveszélytől, balesettől védve legyen,
 • tűzoltáskor elsősorban azokat a szerkezeteket oltani, védeni, amelyek égés vagy hősugárzás hatására szilárdságukat elveszíthetik, és a szerkezet összeomlását idézhetik elő.

A sugárvezető a nehezen megközelíthető, zárt térben egyedül nem tartózkodhat.

A segédsugárvezető a sugárvezető munkáját elősegítő tűzoltó, a sugárvezető alárendeltje.

A segédsugárvezető kötelessége:

 • segíteni a sugárvezetőt a sugár irányításában, előrehaladásában és a helyváltoztatás érdekében elhárítani az előforduló akadályokat,
 • szükség szerint végrehajtani a tömlő hosszabbítását,
 • az osztó vonalánál hátrább csak indokolt esetben tartózkodni, de akkor is figyelemmel kísérni a sugárvezetőt,
 • a sugárvezetők utasítása szerint az osztót kezelni, valamint a járművezetővel és a sugárvezetőkkel folyamatos kapcsolatot tartani.

Az ügyeletes:

 • ellátja a készenléti jellegű szolgálattal rendelkező tűzoltóság működési területén a hozzá érkező tűzjelzés fogadásával, a riasztással kapcsolatos, valamint a jelentési és hír-összeköttetési feladatait, közreműködik az adatszolgáltatás elvégzésében,
 • a hozzá beérkező tűzjelzéseket haladéktalanul jelenti a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban együtt: KI) műveletirányító ügyeletére,
 • tevékenységét az ügyelet ügyrendje szerint végzi,
 • végrehajtja a KI fő- és műveletirányító ügyeletének, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) Központi Főügyeletének utasításait a riasztások és jelentések végrehajtásával kapcsolatosan,
 • végrehajtja saját erőinek, eszközeinek riasztását,
 • jelentést tesz a tűzoltóparancsnoknak és a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetőnek a saját erők riasztásáról.

A megyei műveletirányító ügyeletes:

 • ellátja a KI illetékességi területén lévő tűzoltóságok működési területéről beérkező tűzjelzések fogadásával, értékelésével és a riasztással kapcsolatos, valamint a jelentési és hír-összeköttetési feladatait, irányítja az adatszolgáltatás elvégzését,
 • intézkedik a Ttv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott más szervek erőinek, eszközeinek igénybevételéről,
 • törekszik a jelző személy megnyugtatására, célirányos kérdéseivel elősegíti az értékelhető jelzés felvételét,
 • olvashatóan kitölti vagy számítógépen rögzíti a káreset-felvételi lapot,
 • rögzíti a tűzoltásvezető visszajelzéseit és a tűzesetekkel, műszaki mentésekkel kapcsolatos egyéb információkat,
 • amennyiben nem az illetékességi területén lévő tűzoltóságok működési területéről érkezik hozzá tűzjelzés, haladéktalanul továbbítja azt az illetékes KI műveletirányító ügyeletére,
 • tevékenységét a műveletirányítás rendje és a megyei főügyelet ügyrendje szerint végzi,
 • végrehajtja a megyei főügyelet és az OKF Központi Főügyeletének utasításait a riasztások és jelentések végrehajtásával kapcsolatosan.
Rovat
Témakör