Tények és érvek, gondolatok a demonstrációs nagygyűléshez

Tények és érvek, gondolatok a 2001. november 8-i „tűzoltó veszélyességi pótlék” demonstrációs nagygyűléshez.

1987. évi XI. törvény a jogalkotásról (többszörösen módosítva).

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 1. § 5. bekezdése…” A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról.”

1992. a 13./1992. /XII.11./ BM r. Együttműködési Megállapodás nov. 16-án a belügyminiszter és az érdekképviseleti szervezetek vezetői által került aláírásra. A BÉT működés alapdokumentuma 4. pont: „A Felek vállalják, hogy a konstruktív együttműködéshez, egyeztetéshez szükséges és elégséges információkat egymás részére biztosítják.” 11. pont: ” A Felek vállalják, hogy az érdekegyeztető fórumokon kialakított konszenzusokat magukra nézve kötelezőnek tartják és megteszik a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.”

1993. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 41.2. bek…”a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, „…” biztosítja. ” 4. bek:…” fenntartásával és működésével kapcsolatos rendkívüli kiadások fedezetére a Belügyminisztérium fejezet költségvetésében elkülönített tartalékalapot kell biztosítani. „

1996. szeptember 1. hatályba lépett: az 1996. évi XLIII. tv. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról (Hszt.) a 140./1996 NIIL31./ Korm. r. Hszt. végrehajtásáról.

Az új jogi szabályozás a délutáni és éjszakai pótlékot, valamint a veszélyességi pótlékot járandóságként tartalmazza valamennyi fegyveres és rendvédelmi szerv valamennyi hivatásos állományú tagjára, így köztük a hivatásos önkormányzati tűzoltókra (tűzoltók) vonatkozóan. A kötelezettségek és a jogok (illetmény besorolás, illetménybeállás, pótlékok fizetése) időben eltérően léptek hatályba. A Korm rend. 1. sz. mell. 5. pontjában meghatározott veszélyességi pótlék 1997. nov. 1-től került folyósításra. A délutáni és éjszakai pótlék jogosságát és kifizetését a tűzoltóknak peres úton kellett érvényesíttetni.

1998. november 27. Fővárosi Munkaügyi Bíróság közbenső ítélete a keresetnek helyt ad. 1999. október 8. Fővárosi Bíróság II. fokon az I. fokú ítéletet helyben hagyja.

2000. április 19. Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága felülvizsgálati kérelem alapján hozott közbenső ítéletében a II. fokú ítéletet fenntartja. (a du.-éjsz. pótlék jár!!!)

2000. július 27. hatályba lép a 15./2000. N.26./ BM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél. 3. § 1./ bek:…”Az 1. ~ a (és c.) pontjában meghatározott szervek (az önkormányzati tűzoltóság) tevékenységük szerint (a tűzoltás és a műszaki mentés, az ezekre való felkészülés) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5./1993./XIL26./ Mü.M. rend. 2. sz. mell. 1. pontjában foglaltakra figyelemmel az alábbi munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak: I. Veszélyességi osztályba: tűzoltóság, ILVesz. oszt.: hivatásos katasztrófavédelmi szervek.

2000. október 30., okt. 31., nov. 3. keltezésű önálló jogi szakvéleményekben – melyet a belügyminiszter írásos felkérésére készítettek – a kiemelkedő tudású, nagy tekintélyű jogászok külön-külön önállóan állapították meg, hogy a tűzoltók részére együttesen egymást nem kizárva jár a délutáni és éjszakai pótlék, valamint a veszélyességi pótlék.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 1999. november 18-án szóban kifejtette, hogy amennyiben a tűzoltók megnyerik a délutáni és éjszakai pótlék pert, és ezt neki ki kell fizetnie, akkor a veszélyességi pótlékot elveszi. Ezen véleményét, – melyet érzelmi, indulati megnyilvánulásnak vettünk – azóta több esetben megismételte. Álláspontja szerint igazságosabb módon, más címen, bevetések után, órában történő elszámolással kerülne elismerésre a veszélyesség. Ez a valójában bevetési pótlék, nem helyettesítheti a 140./1996. Korra. r. 1. sz. mell. 5. pontjában meg-határozottakat. A többszöri kompromisszumos egyeztetések alapján 2001. június 19-én a belügyminiszter és a szakszervezetek között „Megállapodás” jött létre. Eszerint 2001. július 1je után a 140./1996.VIII.31./ Korm. rendelet 36. § 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul, melyet a 115./2001.VI.29./Korm. rend. 5. § rendel el:

„Az illetménypótlék napokra a Hszt. XIX/A fejezet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél teljesített órákra is megállapítható annak, aki a havi, illetve a napi szolgálatteljesítési időnek csak egy részében végzi a tevékenységét, pótlékra jogosító körülmények között. A pótlék összege naponkénti megállapítás esetén az illetményalap 2,1 %-a, a teljesített óránként pedig 0,5%-a.” A 140./1996. Korm. r. 36. § 1. bekezdésének érvényben hagyása mellett lényegét tekintve jogérvény bővülés történt. Ez alapján nyílik lehetőség arra, hogy bárki, beosztástól függetlenül aki káreset felszámolásában vesz részt, annak időtartamára pótlékolásban részesüljön. Továbbá a Hszt. és a végrehajtási rendelet hatályba lépése óta fennálló jogellenes állapot öt éves késéssel végrehajtott jogharmonizációja történt azzal, hogy az óránkénti díj a duplájára emelkedett. Továbbra is változatlan, a tűzoltókra teljes érvényű a 36. szakasz 1. bekezdése és az ez alapján rendszeres járandóságként fizetendő veszélyességi pótlék. A 20./1997/III.19./ BM rendeletet módosító 112./2001. VI. 29./ BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló rendelkezés törvénysértő. A preambulumban a Hszt-re való hivatkozás megalapozatlan, valótlan.

A 133./2001.NIL20./ Korra. rend. l . § l . bek:…”Az l .számú melléklet nem alkalmazható a tűzoltóság, a polgári védelem, valamint a katasztrófavédelem, a Rendőrség és a Határőrség hivatásos állományú tagjaira.” szabályozással a tűzoltók kikerültek a 140-es Korra. rend. által meghatározott veszélyes szolgálati beosztás joghatálya alól. A július 23-i törvénysértő, jogfosztó hatálybalépés időpontjától sem pótlékolás, sem a veszélyes munkavégzéssel együtt járó 1,2-es szorzóval számolt munkaidő számítás a tűzoltónak nem jár.

Teljességgel érthetetlen a 17./2001./IX.5./BM rendelet az egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról. Ezen intézkedés annak ellenére került kiadásra, hogy az alkotmányellenes 133./2001. Korm, rend. és a kapcsolódó jogszabályok kuszaságaira augusztus 6-án írásban, majd több esetben személyesen hívtuk fel a BM illetékeseinek figyelmét.

Az ellentmondásos jogi helyzet feloldására, illetve rendezésére 2001. július 30-án írásban fordultunk a belügyminiszterhez. A kapott válasz szakszerűtlen mellébeszélő és elutasító. Következő lépésként a Korm. rend. aláírójához, Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz tényfeltáró és az ügyünk rendezését kérő levéllel fordultunk augusztus 13-án.

Dr. Őry Csabától, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárától szept. 14-én kapott válasz szerint számára úgy tűnik, hogy holmi jogértelmezési vita áll fenn a szakszervezet és a BM között, melyet a BM néhány munkatársával folytatott megbeszélés alapján következtetett ki.

A tárgyalásos úton történő rendezés elősegítésére a kormányzó pártok vezetőinek szept. 5., az ellenzékieknek okt. 8., a frakcióvezetőknek, a rendészeti bizottság elnökének, továbbá az önkormányzati szövetség elnökének szept. 10-19., a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének aug. 13. dokumentumok megküldésével, személyes egyeztetést kezdeményező levelet küldtünk. Választ csupán az MSZP, a MIÉP és a Tűzoltó Szövetség elnökeitől kaptunk.

Álláspontunk szerint a jelenlegi helyzet tisztán jogi ügy, pártpolitikától, pártérdekektől független, ennek ellenére politikai üggyé vált, melynek nem a HTFSZ az okozója.

Rovat
Témakör