Felülvizsgálat

Felülvizsgálat

Időszakos és rendkívüli felülvizsgálat szabályai az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szerint a felülvizsgálat a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása.

Az érintett műszaki megoldása jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint az OTSZ szerint felülvizsgálat tárgyát képező rendszer.

A jogosult személy az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot.

Kötelezettség

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás időszakos felülvizsgálatáról az OTSZ 18. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal gondoskodni.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az időszakos felülvizsgálat eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során

  • vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,
  • szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,
  • a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és
  • a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.

Az üzemeltető köteles az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy a következők figyelembevételével állapítja meg.

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül

  • a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
  • az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
Rovat
Témakör