Önkormányzati tűzoltóságok személyi feltételei

Önkormányzati tűzoltóságok személyi feltételei

Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet szerint az önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltók látják el. Az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó a szakmai feladatait az önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó között létrejött írásos megállapodás alapján hajtja végre.

A megállapodásnak tartalmaznia kell:

  • az önkéntes szakmai tevékenység tartalmát,
  • a feladatellátás helyét,
  • a tevékenységre fordítandó időt,
  • a szakmai feladat ellátására vonatkozó képesítési és képzési minimumokat,
  • a szolgálat ellátás rendjét, juttatásait,
  • az egyenruházat viselésének rendjét, valamint
  • a megállapodás megszűnésére vonatkozó előírásokat.

Az önkormányzati tűzoltóság rajokból áll. Az önkormányzati tűzoltó beosztása szerint lehet beosztott tűzoltó vagy tisztségviselő. Az önkormányzati tűzoltóság vonatkozásában tisztségviselőnek minősül a rajparancsnok, a rajparancsnok-helyettes, a tűzoltóparancsnok-helyettes és a tűzoltóparancsnok. Az önkormányzati tűzoltóság szolgálatszervezéséről a tűzoltóparancsnok gondoskodik.

Az önkormányzati tűzoltóságok parancsnokai és a tűzoltás vezetésére jogosult állománya évente legalább két alkalommal részt vesz a területi szerv által szervezett kötelező továbbképzésen és szakmai tájékoztatón.

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint az önkormányzati tűzoltóság parancsnokát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője egyetértésével a köztestület nevezi ki.

A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet úgy határoz, hogy az önkormányzati tűzoltó éves egészségügyi alkalmassági felülvizsgálatának díját az önkormányzati tűzoltóság viseli.

Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet szerint az önkormányzati tűzoltóság tűzoltó szakmai feladatainak ellátása tekintetében főfoglalkozású önkormányzati tűzoltó a tűzoltó szakmai feladatok ellátását végző, önkormányzati tűzoltósággal munkaviszonyban lévő, miniszteri rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött személy

Az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltó a tűzoltó szakmai feladatokat az önkormányzati tűzoltósággal egyéb, nem munkaviszony alapján ellátó, miniszteri rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tűzoltói szolgálatra alkalmasnak minősített, 18. életévét betöltött személy.

Az önkormányzati tűzoltói feladat ellátására jelentkező személynek rendelkeznie kell 1 hónapnál nem régebbi a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálat által kiállított „alkalmas” minősítésű alkalmassági igazolással.

Az önkormányzati tűzoltó évente köteles a miniszteri rendeletben meghatározott alkalmassági vizsgálaton részt venni és az előző bekezdésben meghatározott igazolást bemutatni.

A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzett, miniszteri rendeletben meghatározott alkalmassági vizsgálatoknál a 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet 4. mellékletében foglalt szempontokat figyelembe véve jár el.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerint az önkormányzati tűzoltóságok parancsnokainak, tűzoltásvezetőinek és főfoglalkozású tagjainak a készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos katasztrófavédelmi szervek tűzoltósági szakterületének tagjaival megegyező szakmai tartalmú képesítéssel kell rendelkezniük.

Az előző bekezdésben nem említett beosztásaiban lévők képesítési követelményét a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

A megkülönböztető jelzést használó járművek vezetőinek pszichológiai alkalmasságát a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban előírt, vagy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg.

Rovat
Témakör