Tűzriadó Terv

Tűzriadó Terv

A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként kell elkészíteni a meghatározott esetekben.

A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet szerint a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képező Tűzriadó Tervet kell készíteni

a) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására, foglalkoztatására szolgáló rendeltetés esetén,

b) oktatási intézmény esetén, ha annak megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

c) ha a szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt vagy más jogcímen használt épület, épületrész tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat,

d) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshely esetén,

e) olyan épület, épületrész, szabadtér esetén, ahol 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítása, feldolgozása, tárolása történik, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

A Tűzriadó Terv tartalmazza

a) az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épületrész, épület, szabadtér elhagyásának módját,

b) a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, különös tekintettel

ba) a tűzoltóság riasztásának módjára, a tűzjelzésre,

bb) a veszélyeztetett személyek értesítésére, riasztására,

bc) a kiürítésre, mentésre,

bd) a tűz oltására, a tűzvédelmi eszközök, berendezések kezelésére,

be) a technológiai folyamattal összefüggő feladatokra és a közművek elzárására

vonatkozó szabályokra,

c) a végrehajtásért felelős beosztásokat,

d) a veszélyforrások megnevezését, utalással a védekezési szabályokra,

e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait

ea) a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, eszközök,

eb) a központi elzárók, kapcsolók,

ec) a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyag tároló helyek,

ed) a d) pont szerinti veszélyforrások,

ee) a kiürítési útvonalak és

ef) a 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet 2. § i) pontja szerinti helyiségek esetében a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének

megjelölésével.

Épületrészre vonatkozó Tűzriadó Terv készítése során az épületrészt befogadó épület egyéb részére és az épületre kidolgozott Tűzriadó Tervet is figyelembe kell venni.

A Tűzriadó Tervet hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.

Gyakorlás

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását évente legalább egy alkalommal az érintett munkavállalókkal gyakoroltatni kell. A gyakorlat eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni, a gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell.

A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a katasztrófavédelmi kirendeltséget vagy a honvédelemért felelős miniszter külön jogszabályban meghatározott hatáskörébe tartozó esetben a honvédelemért felelős minisztert, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

Ajánlatkérés Tűzriadó Terv készítésére

Rovat
Témakör