Légi járművek tüzeinek oltása

Légi járművek tüzeinek oltása

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzat a következőket határozza meg a légi járművek tüzeinek oltására.

Általános rendelkezések

A repülőtéri tűzoltóságoknak a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) vonatkozó előírásait is figyelembe kell venni.

Az állandóan üzemelő repülőtéren, illetve közvetlen környezetében bekövetkező rendkívüli esemény felszámolása érdekében a repülőtérnek a jogszabályok, ajánlások alapján készített kényszerhelyzeti tervvel kell rendelkeznie.

A balesetet szenvedett légi jármű utasait – még abban az esetben is, ha a légi jármű nem ég – közvetlen életveszélyben lévőknek kell tekinteni. Kimentésük érdekében mentési csoportokat kell szervezni.

A káreset helyszínén, valamint a felállítási helyeken a megkülönböztető fényjelzés használata kötelező. Repülőtereken a gurulóutakat, kifutópályát érintő vonulás során hangjelzés nem használható.

A baleset, rendkívüli esemény következtében elhunytakat, a roncsokat, csomagokat, a fekete dobozt a feltalálás helyéről elmozdítani, a helyszínt megváltoztatni, csak időlegesen és különösen indokolt esetben – életmentés, tűzoltás érdekében – szabad. A megtalált fedélzeti dokumentumokat meg kell őrizni és a hatóságoknak át kell adni.

Vonulás

A repülőtéren belüli vonulás, annak sorrendje és a helyszín megközelítése a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv (TMMT) figyelembevételével, a tűzoltásvezető által meghatározott módon történjen.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

 • vonulás közben a légi jármű megközelítésekor fokozott figyelmet kell fordítani a szél irányának, erősségének megállapítására;
 • a légi jármű minden esetben légzőkészülék használata mellett közelíthető meg;
 • a veszélyes zónák figyelembevételére a jármű megközelítésekor;
 • az életveszélyben levők helyzetének megismerésére;
 • a mentésre, beavatkozásra használható kijáratok, vészkijáratok és vágási felületek felderítésére;
 • a veszélytelen és szabaddá tehető mentési útvonalak kijelölésére;
 • a tűz határvonalára, terjedési irányára;
 • a lehetséges vagy meglévő tűzfelület meghatározására;
 • az utastér, raktér, szerkezeti részek, üzemanyagtartályok, palackok veszélyeztetettségére;
 • a veszélyes anyagok elhelyezkedésére, tulajdonságaira;
 • a fedélzeten levő fel nem robbant robbanóeszközökre, lőszerekre;
 • arra, hogy a légi jármű polgári vagy katonai-e;
 • fegyverzetére (robbanásveszély);
 • a hajtóművek működnek-e;
 • szárnyak állapotára;
 • a futóművek állapotára.

Katonai rendeltetésű, valamint veszélyes anyagot, vegyszereket szállító légi járművek esetében a helyszínt fokozott gondossággal, fegyverzettel rendelkező légi járművet pedig csak oldalról szabad megközelíteni.

Az elsőnek helyszínre érkező raj parancsnoka haladéktalanul közölje a káreset helyszínére vonuló rajokkal, valamint az ügyelettel a légi jármű tartózkodási helyét, koordinátáit.

Beavatkozás előkészítése

Várható légijármű-esemény során a várt leszállás helyszínén a tűzoltásvezető a leszállási iránynak megfelelően két csoportot szervezzen, amelyek felállítási helyét a taktikai, illetve a repülő leszállásánál bekövetkezhető körülmények figyelembevételével kell meghatározni:

 • első csoport a légi járművet támadó főerők (speciális habbal oltók, nagy oltóteljesítményű és tartálykapacitású szerek, porral oltók);
 • második csoport a légi járművet kísérő, hátulról támadó, követő egységek (kisebb kapacitású, oltóanyaggal rendelkező szerek).

A tűzoltásvezető intézkedjen a taktikai csoportok felállítási helyeinek pontos meghatározására.

A követő csoport egységei a felállítási helyük mellett elhaladó (jelzett) repülőgép elhaladása után azonnal kezdjék meg a gép követését. A pálya szélességének kihasználásával ügyelni kell arra, hogy a hajtómű hatáskörzetén belül ne tartózkodjon gépjármű.

A szerek működési helyét úgy kell meghatározni, hogy a beavatkozás során szükségszerű helyváltoztatás lehetősége biztosított legyen.

A tűzoltásvezető tartson folyamatos kapcsolatot a légi irányítással, valamint a repülőtér ügyeletes vezetőjével.

Életmentés

Az életmentést az alábbiak figyelembevételével kell végrehajtani:

 • a tűzoltásvezető intézkedjen a sérült személyek mentésére és az égő roncsok oltására. Szárny fölött elhelyezett vészkijáratokon történő behatolás esetén megközelítésük a szárny belépőél irányából történjen;
 • a tűzoltásvezető elsődleges feladatai közé tartozik a veszélyes zóna kijelölése, a repülőgép esetlegesen kibocsátott vészcsúszdáinak védelme, illetve a menekülésre, mentésre használható nyílások, útvonalak megközelíthetőségéről történő gondoskodás;
 • a tűzoltásvezető jelölje ki azt a területet, ahol a kimenekített személyek átadásra kerülnek a közreműködő mentő erőknek. Biztosítsa a repülőesemény vizsgálóinak tevékenységét.
Lezuhant és kigyulladt egy kisrepülőgép Budapesten
Légi járművek tűzesetei + 5

Beavatkozás

A beavatkozás során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • Az egységek felállítási helyét úgy kell meghatározni, hogy a viszonylag nagy sebességgel történő leszálláskor számítani kell arra, hogy a gép oldalra kitörhet.
 • A beavatkozás során számítani kell arra, hogy:
  • megváltozhat a szél iránya;
  • a szétfolyó üzemanyag meggyulladhat;
  • vissza kell vonni az erőket, eszközöket a tűz visszagyulladása miatt;
  • a katonai légi jármű fegyverzetét elérheti a tűz és azt aktiválhatja.
  • A beavatkozást lehetőség szerint szél felőli oldalról kell végezni.
 • A beavatkozás során koncentráltan a géptörzs védelmére kell törekedni. Több darabra szakadt géptörzs esetén az erőket meg kell osztani. A tűz oltásával egy időben meg kell kezdeni az életmentést, biztosítani kell a menekülési útvonalakat.
 • A tűzoltásvezető a beavatkozás eredményessége érdekében fokozott figyelemmel legyen a légi jármű alábbi szerkezeti sajátosságaira:
  • alkáli fémötvözetekből készült félhéjre, önhordó szerkezetekre;
  • különböző helyeken nagymennyiségű éghető folyadékok jelenlétére;
  • nagy nyomás alatt lévő (20-200 bar) hidraulikus csővezetékekre;
  • oxigén és légkondicionáló rendszerre;
  • forgó, csukló, mozgó alkatrészekre;
  • a gép teljes terjedelmében bárhol előforduló feszültség alatt lévő elektromos vezetékekre.
 • A légi jármű tüzének eloltása érdekében törekedni kell a tűz lehető legrövidebb időn belüli körülhatárolására, a tűzterjedés megakadályozására.
 • Az épületre, építményre zuhant vagy repülés közben felrobbant légi jármű földre hulló részeit lehetőség szerint az adott terület, létesítmény tüzével együtt kell oltani.

Géptörzs

A törzsbe történő behatolás előtt a légi jármű sajátosságokat figyelembe véve fel kell becsülni a géptörzs állapotát, állékonyságát. Vizsgálni kell a törzs és a burkolat roncsolódásának mértékét, a tűz hatása által előidézett elszíneződést.

A behatolásra lehetőség szerint a szélfelőli oldalon lévő természetes nyílásokat kell használni, nyitni.

Amennyiben bontást kell alkalmazni, törekedni kell a megjelölt vészvágati helyeken történő vágásra. Ha nincs jelölés, lehetőség szerint a törzs felsőrész középvonalánál, az ablakoknál vagy ezek között, a szék karfa szint és a kalaptartó szint közötti területen kell a behatolást végrehajtani.

A törzsbe behatoló mentő személyek minden esetben kötelesek légzőkészüléket használni, szükséges a füsteltávolítást haladéktalanul megkezdeni. A törzsbe történő behatolás sugárvédelem mellett történjen.

Az ajtók nyitása esetén a nyitást végző tájékozódjon a vészcsúszda állapotáról, valamint a géptörzsben meglévő túlnyomásról.

Túlnyomás során a kifelé nyíló ajtók, vészkijárati nyílások nyitásakor fokozott figyelemmel kell eljárni.

Futómű

Futómű túlmelegedésekor annak megközelítése a géptörzs hosszirányához viszonyítva lehetőség szerint 45°-ban történjen.

A futóművek hűtését ventilátorral haladéktalanul meg kell kezdeni, amennyiben nem áll rendelkezésre ventilátor akkor porlasztott vízsugár szakaszos alkalmazásával kell végrehajtani. A hűtés ideje alatt sugárvédelmet kell biztosítani. Tűz esetén a lánggal égést haladéktalanul meg kell szüntetni a környező alkatrészek egyidejű hűtése mellett.

Katonai légi jármű

A tűzoltásvezető tájékozódjon:

 • a fegyverzet állapotáról;
 • a katapultrendszerek állapotáról;
 • a szétszóródott robbanószerekről, veszélyeztetettségük mértékéről;
 • a fedélzeten található speciális anyagokról (Hidrazin).

A beavatkozás biztonsági előírásai

A tűzoltásvezető intézkedjen a gép elgurulásának megakadályozására és a terület lezárására olyan mértékben, hogy a mentés és tűzoltás végrehajtható legyen.

Veszélyes zóna kijelölése a repülőgép előtt és mögött kb. 1000 méter, elforgatható csöves fegyverzet esetén a veszélyes zónát a fegyverzet irányvonalában kell kialakítani.

A tűzoltásvezető a körülmények mérlegelése alapján intézkedjen a területet lezárásáról a légi jármű első földet érési helyétől a teljes megállásig tartó terület által meghatározott körzetben.

A tűzoltásvezető határozza meg a lezárt területen tartózkodók, belépésre jogosultak körét.

Rovat
Témakör