Hajótüzek oltása

Hajótüzek oltása

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzat a következőket határozza meg a hajtótüzek oltására.

Általános előírások

A meghatározottakat a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és az víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel kiadott Hajózási Szabályzatban foglaltakkal együttesen kell alkalmazni.

Figyelembe kell venni a személyszállító hajó (kabinos vagy termes), teherszállító és tankhajó biztonsági berendezéseinek (beépített tűzjelző és tűzoltó rendszer), valamint a kiképzett személyzet beavatkozási lehetőségeit, továbbá a hajóskapitány és az úszómű vezetőjének a törvényben, az életmentéssel, tűzoltással kapcsolatosan meghatározott jogait és kötelezettségeit.

A helyszínen lévő tűzoltásvezető a hajó kapitányával (úszómű vezetőjével) egyeztetve végezze a káreset felszámolásához szükséges feladatokat.

Hajók vészjelzése:

 • körkörösen mozgatott zászló vagy más alkalmas tárgy;
 • körkörösen mozgatott fény;
 • lobogó, alatta vagy felette elhelyezett gömb vagy hasonló tárgy;
 • rövid időközönként vörös csillagrakéták, illetve petárdák;
 • a morze ábécé szerinti (SOS) jelek együtteséből álló fényjelzés;
 • kátrány, olaj égetésével keletkező láng;
 • vörös színű ejtőernyős rakéta vagy kézi fáklya;
 • kinyújtott karok felülről mindkét oldalról lefelé történő lassú mozgatása.

A hajó kapitánya, (úszómű vezetője) káresemény bekövetkezésekor megkezdi a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10) KöVIM rendelet szerinti biztonsági tervben foglaltak alkalmazását, amelyet leállás, tűzeset, utasok evakuálása és „ember a vízben” szituációkara kell alkalmazni.

Káresemény vagy baleset során, amelynek következtében a szállított veszélyes anyagok a szabadba juthatnak a hajó kapitányának (úszómű vezetőjének) „Tartsa magát távol tőlem” jelzést kell leadni, amennyiben a személyzet nem képes elhárítani az emberi életet vagy a hajózást fenyegető, a szállított anyagnak a szabadba jutása miatt keletkező veszélyt. A „Tartsa magát távol tőlem” jelzés hang- és fényjelzésből áll. A hangjelzés legalább 15 percen keresztül folyamatosan ismétlődő egy hosszú és egy rövid hangból áll. A tűzoltásvezetőnek figyelembe kell vennie a jelzést és gondoskodnia kell a beavatkozó állomány megfelelő védőfelszereléséről.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:  

 • a mentendő személyek helyére a behatolás útvonalára és a visszavonulás biztosítására;
 • a helyiségben tartózkodók, mentésre szoruló személyek számára, esetleges sérülésük mértékére, menekítésük útvonalára;
 • a fedélzet alatti helyiségek megközelítési útvonalaira, méreteire (hosszára, szélességére), funkciójára, kialakítására, járataira;
 • a gépészeti berendezésekre;
 • közműszerelvények helyére, kiszakaszolásuk lehetőségeire;
 • veszélyes anyag szállítására utaló jelzésekre (kék kúp, éjszaka kék fény);
 • a fellelhető, tárolt anyagokra, különösképpen a veszélyes anyagokra, palackokra;
 • a behatolási és szellőző pontokra, továbbá a szabad mozgást akadályozó egyéb tárgyakra, építészeti kialakításokra, füsteltávolítási lehetőségekre;
 • a tűz helye melletti (feletti, alatti) helyiségek funkciójára, a benne tartózkodó személyekre;
 • az alkalmazandó sugarak felállítási helyeire.

A helyismerettel rendelkező személytől (hajóskapitány, úszómű vezetője) adatokat és információkat kell gyűjteni.

Tűz vagy füst esetén a felderítést csak légzésvédelmi felszereléssel és egyéb szükséges felszerelésekkel (életmentő kötél), eszközökkel ellátva legalább 4 fő tűzoltó végezheti.

Amennyiben a hajón el lehet helyezni 2 főt biztosításra, akkor a felderítést 2 fő is megkezdheti.

A behatolás megszerelt, de száraz sugárral történjen. Minden esetben kötelező osztókezelő kijelölése.

Amennyiben az életmentő kötél alkalmazása nem kivitelezhető, akkor a megszerelt tömlőket az életmentés és tájékozódás céljára is alkalmazni kell.

A felderítés során információt kell szerezni arról, hogy a szállított anyag hogyan reagál vízzel, illetve, hogy a rakomány milyen módon van rögzítve.

Fel kell mérni a hajótest bordázatát, illetve merevítését.

A felderítésnek alkalmasnak kell lennie a hajó lehetséges megközelítési módjának meghatározására.

A felderítés során minden lehetséges információt be kell szerezni a NAVINFO-tól.

Életmentés

Az életmentést az alábbiak figyelembevételével kell végrehajtani:

 • a hajó kapitánya (úszómű vezetője) káresemény bekövetkezésekor megkezdi a biztonsági tervben foglaltak alkalmazását, intézkedik a mentőgyűrűk, mentőcsónakok alkalmazásáról, valamint azon eszközök készenlétbe helyezéséről, amelyek lehetővé teszik az utasok sekély vízre, partra vagy egy másik hajóra való biztonságos átszállítását;
 • a hajó kiképzett és helyismerettel rendelkező személyzetét igénybe kell venni a feladatok végrehajtásához;
 • az átvizsgált helyiségekről kimutatást kell készíteni;
 • az életmentést lehetőleg a beavatkozás helyét és irányát nem érintő útvonalon kell végrehajtani;
 • szükség esetén párhuzamosan több mentési csoporttal kell az életmentést végrehajtani;
 • amennyiben a személyek biztonságos helyre történő szállításához szükséges, a vízi rendészet irányításával igénybe kell venni a helyszínen lévő vízi közlekedési eszközöket.
Kigyulladt egy uszály az ünnepi tûzijátékon Budapesten
Hajótüzek + 9

Beavatkozás

A beavatkozás során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • az érintett területen szükség szerint hajózási zárat kell elrendelni a vízi rendészet segítségével;
 • az érintett hajót lehetőség szerint a sodródás irányából és a szél felőli oldalról közelítsük meg;
 • összekapcsolt szállítóegységek esetén, amennyiben a tűz veszélyezteti az alakzat többi egységét, akkor törekedni kell azok szétkapcsolásra;
 • a tűzoltás érdekében elsősorban a hajó saját oltóberendezéseit kell alkalmazni, másodsorban a mentésre, segítségnyújtásra érkező hajó tűzoltó berendezéseivel kell megkezdeni a tűzoltást;
 • a hajó kapitányával (úszómű vezetőjével) egyeztetve, hegymenetbe fordulva partközelbe kell irányítani és vesztegeltetni az úszóművet és gépjárműfecskendőről vízágyúkkal, szerelt sugarakkal kell megkezdeni az oltást, továbbá intézkedni kell mobil kismotor fecskendők helyszínre riasztásáról;
 • a beavatkozó állomány készüljön fel a szúróláng, fokozott hőhatás elleni védelemre;
 • elsőnek a tűz a még nem égő részek irányába történő továbbterjedését kell megakadályozni;
 • meg kell vizsgálni a hő- és füstelvezetés lehetőségeit, és azt az elsődlegesen beépített, vagy mobil eszközökkel végre kell hajtani;
 • meg kell vizsgálni az oltóanyag bejuttatás lehetőségét. Amennyiben a nagy hőhatás miatt a tűzzel érintett rész nem közelíthető meg, mesterséges nyílások készítésének lehetőségével kell számolni;
 • a gépházban történő beavatkozáskor különös figyelmet kell fordítani a beépített gázzal oltó rendszerek működtetésére; k) vízzel történő oltás esetén figyelni kell, hogy a keletkező összegyűlt víz ne okozza a hajó megengedett merülési mélységének túllépését vagy veszélyes megbillenését;
 • minden esetben gondoskodni kell a biztonságos visszavonulás feltételeinek biztosításáról;
 • a váltásra és a beavatkozó állomány biztosítására tartalék létszámot kell képezni;
 • a tűzoltásvezető törekedjen arra, hogy csak a legszükségesebb beavatkozó létszám tartózkodjék egy időben a zárt területen;
 • a hajótest szerkezeteinek hűtéséről gondoskodni kell;
 • fel kell készülni a lerakódott olajszennyeződések meggyulladására.

A beavatkozás biztonsági előírásai

A közművek kiszakaszolása csak a technológia figyelembevételével történhet.

A fedélzet alatt a rádió-összeköttetés megszűnhet, ezért a hírforgalmat egyéb módon kell megszervezni. A tűzoltás során a visszavonulási idők meghatározásával és fokozott betartásával kell biztonságosabbá tenni a beavatkozást.

A tűzzel érintett hajón tartózkodó tűzoltókról nyilvántartást kell készíteni. A tűzoltásvezető jelöljön ki legalább 1 főt, aki a nyilvántartást vezeti és a tűzoltásvezetőt folyamatosan információkkal látja el a beavatkozásban résztvevőkről. Több felhatolási pont esetén a nyilvántartói létszámot a felhatolási pontoknak megfelelően növelni kell, és közöttük biztosítani kell a megfelelő kommunikációs kapcsolatot.

A beavatkozók biztosítására legalább 2 fő álljon mentésre készenlétben légzőkészülékkel. Amennyiben szükséges a biztosításban résztvevők létszámát növelni kell. Ezen biztosító személyek a tartalék képzés során nem számíthatóak be.

Sodródó hajó esetén fel kell készülni a megfeneklésre és a vele járó esetleges egyensúlyvesztésre.

Utómunkálatok

Az utómunkálatok során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • legalább 2 fő végezheti;
 • különösen nagy figyelmet kell fordítani az esetlegesen meggyengült, illetve károsodott hajótest állékonyságára.
Rovat
Témakör