Katonai bűncselekmények

A 2013. július 1-jén hatályba lépett Büntető Törvénykönyv alapján a hivatásos tűzoltók is elkövethetnek katonai bűncselekményeket.

A Büntető Törvénykönyvben katona alatt a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagját kell érteni. Ők azok, akik katonai bűncselekményt elkövethetnek.

A 2012. évi C. törvény XLV. fejezete részletezi a katonai bűncselekményeket, minősített eseteit, büntetési tételeit.

Szökés

Aki abból a célból, hogy katonai szolgálatának teljesítése alól végleg kivonja magát, szolgálati helyét önkényesen elhagyja.

Önkényes eltávozás

Aki szolgálati helyéről önkényesen eltávozik, vagy attól távol marad, és távolléte a két napot meghaladja.

Kibúvás a szolgálat alól

Aki abból a célból, hogy katonai szolgálatának teljesítése alól végleg kivonja magát, testét megcsonkítja, egészségét károsítja, vagy megtévesztő magatartást tanúsít.

A szolgálat megtagadása

Aki a katonai szolgálat teljesítését kifejezetten megtagadja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kötelességszegés szolgálatban

Aki őr-, ügyeleti vagy egyéb készenléti szolgálatban – az adott szolgálatra vonatkozó szolgálati intézkedés rendelkezéseit megszegve – elalszik, vagy a szolgálat ideje alatt szeszes italt, illetve kábítószert vagy kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyagot vagy szert fogyaszt, rendeltetési helyét elhagyja, vagy a szolgálat ellátására vonatkozó rendelkezést más módon súlyosan megszegi.

Szolgálati feladat alóli kibúvás

Aki fontos szolgálati feladat alól megtévesztéssel vagy távolmaradással kivonja, vagy annak teljesítésére képtelenné teszi magát.

Jelentési kötelezettség megszegése

Aki fontos szolgálati ügyben kellő időben nem tesz jelentést, vagy valótlan jelentést tesz, ha a bűncselekmény a szolgálatra jelentős hátrány veszélyével jár.

Szolgálati visszaélés

Aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, illetve jogtalan előnyt szerezzen, szolgálati hatalmával vagy helyzetével visszaél, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg.

Zendülés

Aki a szolgálati rend és fegyelem ellen irányuló olyan csoportos, nyílt ellenszegülésben vesz részt, amely a szolgálati feladatok teljesítését jelentősen zavarja.

Zendülés megakadályozásának elmulasztása

Aki a tudomására jutott zendülést vagy annak előkészületét tőle telhetőleg nem akadályozza meg, illetve késedelem nélkül nem jelenti.

Parancs iránti engedetlenség

Aki a parancsot nem teljesíti.

Elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak

Aki az elöljáróval szemben, a feljebbvalóval, az őrrel vagy más szolgálati közeggel szemben szolgálatának teljesítése közben vagy amiatt erőszakot alkalmaz, azzal fenyeget, vagy tettleges ellenállást tanúsít.

Elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére kelt vagy arra rendelt személy elleni erőszak

Aki az ott meghatározott bűncselekményt elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére kelt vagy erre rendelt személlyel szemben követi el.

Szolgálati tekintély megsértése

Aki az elöljáró, a szolgálatát teljesítő feljebbvaló, őr vagy más szolgálati közeg tekintélyét más előtt vagy feltűnően durván megsérti.

Bujtogatás

Aki katonák között az elöljáró, a parancs, a szolgálati rend vagy a fegyelem iránt elégedetlenséget szít.

Alárendelt megsértése

Aki alárendeltjét emberi méltóságában más előtt vagy feltűnően durván megsérti.

Elöljárói hatalommal visszaélés

Aki elöljárói hatalmával visszaélve alárendeltjét fegyelmi fenyítéssel sújtja, panaszjogának gyakorlásában korlátozza, járandóságában megrövidíti, vagy anyagilag megterheli, magáncélra igénybe veszi, a többiekhez képest előnyösebb vagy hátrányosabb bánásmódban részesíti.

Elöljárói gondoskodás elmulasztása

Aki elöljárói kötelességét azáltal szegi meg, hogy az alárendeltjének anyagi ellátásához, fenyegető veszélytől megóvásához vagy megmentéséhez szükséges intézkedést elmulasztja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg.

Elöljárói intézkedés elmulasztása

Aki elöljárói kötelességét megszegve az alárendelt kötelességszegésének vagy bűncselekményének megakadályozásához, illetve felelősségre vonásához, a szolgálati rendet, a fegyelmet vagy a közbiztonságot fenyegető zavar leküzdéséhez szükséges intézkedést elmulasztja, ha emberiesség elleni vagy háborús bűncselekmény nem valósul meg.

Ellenőrzés elmulasztása

Aki elöljárói kötelességét azáltal szegi meg, hogy az alárendeltjét szolgálatának teljesítésében nem ellenőrzi, és ez a szolgálatra vagy a fegyelemre jelentős hátránnyal jár.

Készenlét fokozásának veszélyeztetése

Aki az alakulat készenlét fokozását közvetlenül veszélyezteti azáltal, hogy szolgálati kötelességének megszegésével nem gondoskodik a szükséges fegyverzet, harci felszerelés vagy más hadianyag biztosításáról vagy készletének megóvásáról, fontos fegyverzetet, harci felszerelést vagy más fontos hadianyagot megsemmisít, használhatatlanná tesz, vagy rendeltetésétől egyéb módon elvon.

Harci szellem bomlasztása

Aki háború idején vagy megelőző védelmi helyzetben a katonák között elégedetlenséget szít.

Rovat
Témakör