Tűzvédelmi bírság

Tűzvédelmi bírság

A tűzvédelmi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben a kötelezettségeiket megsértőkkel szemben figyelmeztetést alkalmaz vagy tűzvédelmi bírságot szab ki. A tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben meghatározottak szerint kötelezhetők.

A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben meghatározott esetekben egyes eljárások kivételével tűzvédelmi bírságot szab, illetve szabhat ki.

Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni. Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

A tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni. A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a “tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

A végleges döntéssel kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében találhatóak a tűzvédelmi szabálytalanságok megnevezése és a bírság összeghatára. Egyes tételek esetében a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

A tűzvédelmi bírság helyszíni bírságként is kiszabható.

Rovat
Témakör